۱۷ آبان

استاندارد صادرات سیب خشک

استاندارد صادرات سیب خشک ، آماده شده بر اساس فایل اصلی آن که توسط کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا آماده شده است می باشد و در مورد محصول ، کیفیت و بسته بندی آن می باشد.
این الزامات حداقل موارد مورد نیاز برای صادرات سیب خشک و ورود این محصول به بازار است.