۲۳ آذر

استاندارد صادرات چلغوزه

با توجه به اینکه برخی محصولات خاص در همسایگی کشور ما قرار دارد که میتواند وارد بازارهای اروپایی شود. در این مقاله استاندارد صادرات چلغوزه را قرار داده ایم.
کشور افغانستان تولیدکننده این محصول است و میتوان آن را به بازار های مختلف صادر نمود.