۱۷ اردیبهشت

میزان تولید زردالو و برگه زردالو در سال 1402

استانهای مختلف کشور و میزان تولید زردالو و برگه زردالو و قیسی آن .استانهای آذربایجان شرقی ، سمنان ،تهران ، آذربایجان غربی و زنجان در صدر تولید این محصول هستند. استانهای مختلف کشور و میزان تولید زردالو و برگه زردالو و قیسی سرمازدگی علت اصلی کاهش تولید زردالو و برگه زردالو و قیسی در سال…