سه‌شنبه , آگوست 9 2022
Home / سنجد / عصاره میوه سنجد و مقالات علمی انجام شده در مورد آن
سنجد و قیمت خشکبار
سنجد محصولی پر طرفدار در بازارهای داخلی

عصاره میوه سنجد و مقالات علمی انجام شده در مورد آن

از سنجد ،میوه سنجد ، گل سنجد و عصاره میوه سنجد و کلا گیاه سنجد در طب سنتی خواص زیادی بیان شده است ولی به صورت علمی کمتر از سنجد حرفی زده شده است. در این مقاله به گردآوری چکیده مقالات و مطالعات انجام شده در مورد عصاره میوه سنجد و فواید آن می پردازیم.

عصاره میوه سنجد
سنجد

اولین مقاله در مورد :مقايسه تأثير عصاره ميوه سنجد و خمير حنا با سولفاديازين نقره بر ترميم زخم تجربي در رت

چکیده:

كاهش عوارض ترميم زخم و افزايش سرعت بهبودي از جنبه هاي مورد تحقيق علم جراحي ميباشد . شناخت داروهاي ارزان و مؤثر كه قابل دسترسي باشند، به خصوص فرآورده هاي گياهي، ميتواند ازجمله موارد مشترك در مطالعات مربوط به جراحـي و علم فارماكولوژي باشد. از آنجايي كه عصـاره ميـوه سـنجد و حنا در مطالعات قبلي اثر ضد التهابي و ضدعفوني كنندگي داشته اند، بنابراين در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند . در چهـار گـروه از رتهاي ماده  (هر گروه 5 سر) كه توسط فرمول معمول كتامين / زايلازين بيهوش شده بودند، توسط تيـغ جراحـي و در شـرايط استريل، برشي به طول 6 سانت بر روي خط پشتي ايجاد شده و با فواصل 1 سانتيمتري بخيـه شـد . طـول زخـم از روز اول تـا بهبودي كامل اندازه گيري شد و درصد بهبودي در گروههاي مختلف مقايسه شد . عصاره ميوه سنجد و خميـر حنـا و كـرم سولفاديازين نقره هر يك به ميزان نيم گرم در هر روز بر روي طول زخم ماليده شد و يك گروه هـم بـه عنـوان شـاهد ، دارويـي دريافت نكردند. ميانگين درصد بهبودي در هفته اول براي گروه هاي شاهد، حنا، سنجد و سولفاديازين نقره به ترتيب ، 50 ، 70 ،90 و 90 درصد بوده است. بهبودي كامل زخم در تمام طول برش در گروههاي شاهد، حنا، سنجد و سولفاديازين نقره به ترتیب پس از 13 ، 12 ،8 و 10روز حاصل شد . با توجه به ميانگين درصد بهبودي در گروههاي مختلف ، در هفته اول دوره بهبودي ،

ميتوان گفت كه عصاره میوه سنجد ميتواند با سرعتي معادل سولفاديازين نقره ترميم زخم را تسريع نمايد . در حالي كه خميـر حنـا در بـازه زماني فوق عملكرد مشابهي را نشان نميدهد ، ولي در طول كل دوره در بهبود زخم نسبتاً مؤثر است.

نویسندگان:
نويد معزّي : رزيدنت دكتراي تخصصي جراحي عمومي دامپزشكي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
حسين نجف زاده ورزي : استاديار ، بخش فارماكولوژي، گروه علوم پايه، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
سالومه شيرعلي : رزيدنت دكتراي تخصصي انگلشناسي دامپزشكي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران

دومین مقاله در مورد :تاثیر عصاره میوه سنجد در بیماران مبتلا به استو آرتریت زانو

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر قرص استامینوفن و عصاره میوه سنجد و پلاسبو بر بیماران مبتلا به استو آرتریت زانو می باشد.

در این مطالعه که بر روی 120 بیمار مبتلا به استو آرتریت زانو با درد متوسط و شدید قرار گرفت به مدت 7 هفته از عصاره میوه سنجد بر روی 40 نفر ،استامینوفن بر روی 40 نفر و پلاسبو نیز بر روی 40 نفر آزمایش شد که در آخر میزان اثرگذاری عصاره سنجد بر روی گروه اول بیشتر از دو گروه دیگر استامینوفن و پلاسبو بوده است. و هیچ گونه عوارض جانبی هم برای بیماران به دنبال نداشت.

نویسندگان:
دکتر غلامحسین علیشیری :
استادیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. تهران
ابوالحسن احمدیانی:استادیار دانشگاه شهید بهشتی
نوشین بیات: دانش یار گروه داشکده علوم پزشکی بقیه ا… تهران

سومین مقاله در مورد :ارزیابی اثر ضد تکثیري فراکسیونهاي حاصل از عصاره گل سنجد و اندام هوایی مفراح بر سلولهاي سرطان خون لاین K562

چکیده :

در بررسی هاي گذشته اثر ضد سرطانی در برخی از گیاهان که داراي ترکیب هاي مشابه با عصاره سنجد و مفراح هستند بر انواع سرطانها انجام و تأیید شده است. هدف از این تحقیق محیط کشت F12/DMEM و FCS به همراه آنتیبیوتیک پنیسیلین ml/100U و استرپتومایسین ml/100µg کشت داده شده و تکثیر ارزیابی اثر فراکسیونهاي مختلف سنجد و مفراح بر سلولهاي سرطان خون انسان لاین k562 میباشد. ابتدا سلولهاي سرطانی در یافتند، سپس غلظتهاي 10 تا 160 میکروگرم بر میلی لیتر فراکسیونهاي هگزانی، اتیل استاتی، کلروفرمی و آبی حاصل از عصاره گل سنجد و اندام هوایی مفراح بر سلولهاي k562 اثر داده شد و پس از 72 ساعت اثر عصاره ها بر تکثیر سلولها توسط بررسی شد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظتهاي بالاي فراکسیونهاي اتیل استاتی و کلروفرمی در هر دو گیاه اثر قابل توجهی در کاهش تکثیر و رشد مناسبی براي انجام تحقیقات بیشتر مربوط به درمان سلولهاي سرطانی باشند و جداسازي و خالص سازي ترکیبهاي مؤثر این گیاهان و شناسایی مکانیسم عمل آنها توصیه میشود.

نویسندگان :
اعظم بدر حداد :کارشناس ارشد بیو تکنولوژی دانشگاه ابو علی سینا همدان
خسرو پیری : دانشیار گروه بیو تکنولوژی دانشگاه بو علی سینا همدان
کامیار منصوری : استاد یار از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چهارمین مقاله در مورد : بررسي تاثير مقادير مختلف عصاره آبي سنجد با و بدون مرفين بر میزان ضد دردی بر  موش صحرایی

چکیده :

سابقه و هدف: با توجه به موارد متعدد بروز درد و اهميت كنترل آن، همچنين عوارض شناخته شده مواد ضددرد مانند مرفين و گزارشات احتمالي مبني بر تاثير مثبت عصاره آبي گياه سنجد، تحقيق حاضر جهت مقايسه اثر دوزهاي مختلف اين عصاره با و بدون مرفين بر ميزان ضددردي انجام گرفت. روش بررسي: اين مطالعه تجربي روي 80 سر موش سوري نر نژاد NMRI با وزن تقريبي 3±28 گرم انجام پذيرفت. حيوانات مورد استفاده به 10 گروه 8 تايي شامل كنترل، كنترل مثبت (شم)، گروه دريافت كننده مرفين به مقدار2 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، گروههاي دريافت كننده عصاره آبي ميوه سنجد با مقادير 5/62 ،125 و250 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به تنهايي و گروههاي دريافت كننده عصاره آبي ميوه سنجد با مقادير فوق همراه با مرفين به ميزان 2 ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن تقسيم شدند. تزريق عصاره به صورت داخل صفاقي و سي دقيقه قبل از شروع آزمون رايتينگ انجام گرديد. به گروه كنترل نيز حجمي برابر با مرفين به صورت داخل صفاقي از سرم فيزيولوژي تزريق شد. درگروه كنترل مثبت ايندومتاسين به ميزان 5 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن تزريق شد و سپس تعداد انقباضات شكمي به عنوان معياري از درد احشايي، به مدت 30 دقيقه شمارش گرديد. ميزان درد در گروه هاي مورد آزمايش با آزمون كروسكال واليس مورد قضاوت آماري قرار گرفت.

نتایج نشان داد كه با افزايش دوز عصاره، ميزان ضددردي نيز افزايش يافت .

به نظر ميرسد كه استفاده از عصاره ميوه سنجد ميتواند به همراه مرفين سبب افزايش اثرات ضددردي آن گردد.

نویسندگان:
غلامحسن واعظی :
گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد دامغان
زهره توسلی :
گروه انگل شناسی دانشگاه آزاد گرمسار

پنجمین مقاله در مورد :

بررسي تأثير لايه نازك داروي حاوي عصاره میوه سنجد بر رفلكس تهوع

چکیده :

رفلكس تهوع يكي از مشكلات بيماران است كه به طور معمول هنگام امور دندانپزشكي به خصوص هنگام تهيه راديوگرافي و نيز قالبگيري بروز ميكند. در اين پژوهش اثر لايه نازك دارويي عصاره میوه سنجد بر حذف موقت رفلكس تهوع مورد بررسي قرار گرفت. تعداد 100 نمونه از بين بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي انتخاب گرديدند و به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. معاينه رفلكس تهوع بر روي بيماران انجام شد و در 50 نفر داروي شماره A يا دارونما و در 50 نفر ديگر داروي شماره B حاوي عصاره سنجد در محلهايي كه از قبل رفلكس تهوع نشان داده شد به مدت 3 دقيقه قرار گرفت. سپس بيماران مجدداً از نظر حساسيت به رفلكس تهوع ارزيابي شدند. يافته ها: در گروه A) دارونما) توزيع فراواني درجه رفلكس تهوع در نواحي زبان، كام نرم و لوزه قبل و بعد از استفاده از دارو، تغييري نكرد؛ اما در مورد گروه B) لايه نازك دارويي حاوي عصاره میوه سنجد) بين توزيع فراواني درجه رفلكس تهوع در ناحيه لوزه كام نرم بعد از استفاده از دارو، تفاوت معني داري وجود داشت. همچنين بين توزيع فراواني جنسيت در دو گروه تفاوت معني داري وجود  نداشت.

 نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد كه لايه نازك دارويي حاوي عصاره میوه سنجد به طور چشمگيري بر روي كاهش رفلكس تهوع در ناحيه لوزه ها و كام نرم تأثير دارد و ميتوان از آن در موارد لزوم در اقدامات باليني دندانپزشكي مانند تهيه راديوگرافي استفاده كرد.

نویسندگان :
دکتر احسان حکمتیان :
استاد یار گروه رادیولوژی فک و دهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر غلامرضا اصغری :
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منبع مقالات بالا پایگاه مرکزی اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%AF

با توجه به مطالب عنوان شده بالا، ما با همکاری یکی از کارخانه های همکار، در حال تولید عصاره میوه سنجد با تمام مجوزات بهداشتی و آنالیز آزمایشگاهی هستیم اگر به این محصول علاقه مند هستید با ما در تماس باشید.

You can contact us to buy and sell this product:
Sales Manager: Majid Mottahedi
Contact Us:
whatsapp icon Whatsapp: 00989123735458
Email: info@hosnaexport.com

About admin

Check Also

ظرفیت صادرات کشمش به اروپا و شرکتهای وارد کننده کشمش در این اتحادیه

در این مقاله که توسط وزارت امور خارجه انگلیس و موسسه تحقیقات آن صورت گرفته به ظرفیت صادرات کشمش به اروپا میپردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

inönü escort

çifteler escort

günyüzü escort

han escort

demre escort

gebze escort

yüreğir escort

ceyhan escort

seyhan escort

çukurova escort

karaisalı escort

aladağ escort

hakkari escort

hatay escort

kayseri escort

ağrı escort

siirt escort

zonguldak escort

uşak escort

keles escort

pornhub

betebet giriş

psikolog