۱۹ آذر

استاندارد صادرات گوجه خشک

مقاله زیر در رابطه با استاندارد صادرات گوجه خشک برای واردات به کشورهای اروپایی است که توسط کمسیون اقتصادی این اتحادیه آماده شده است. و ما در این محتوا ترجمه این استاندارد را برای شما قرار میدهیم.
این استاندارد در رابطه با معرفی محصول ، کیفیت و نوع بسته بندی مورد قبول ، برای واردات به کشور های اروپایی می باشد.

۱۷ آذر

استاندارد صادرات سیب خشک

استاندارد صادرات سیب خشک ، آماده شده بر اساس فایل اصلی آن که توسط کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا آماده شده است می باشد و در مورد محصول ، کیفیت و بسته بندی آن می باشد.
این الزامات حداقل موارد مورد نیاز برای صادرات سیب خشک و ورود این محصول به بازار است.