۱۷ آبان

استاندارد صادرات سیب خشک

استاندارد صادرات سیب خشک ، آماده شده بر اساس فایل اصلی آن که توسط کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا آماده شده است می باشد و در مورد محصول ، کیفیت و بسته بندی آن می باشد.
این الزامات حداقل موارد مورد نیاز برای صادرات سیب خشک و ورود این محصول به بازار است.

۱۹ آذر

استاندارد صادرات گوجه خشک

مقاله زیر در رابطه با استاندارد صادرات گوجه خشک برای واردات به کشورهای اروپایی است که توسط کمسیون اقتصادی این اتحادیه آماده شده است. و ما در این محتوا ترجمه این استاندارد را برای شما قرار میدهیم.
این استاندارد در رابطه با معرفی محصول ، کیفیت و نوع بسته بندی مورد قبول ، برای واردات به کشور های اروپایی می باشد.