۱۶ آذر

استاندارد صادرات کشمش به اروپا

در محتوای پیش رو استاندارد صادرات کشمش با توجه به حداقل استاندارد های مورد نظر کشور های اروپایی قرار داده شده است. که میتواند نسبت به آگاهی شما در این زمینه راهگشا باشد.
این استاندارد برای انواع کشمش دانه دار و بی دانه در ارقام مختلف اعمال شده است.
استاندارد صادرات کشمش به اروپا ترجمه ای خلاصه از فایل اصلی آن به زبان انگلیسی می باشد.