۱۵ آذر

استاندارد های مورد نظر خریداران برای واردات ادویه و گیاهان دارویی

خریداران اروپایی برای واردات ادویه و گیاهان دارویی ، اغلب به مدرکی مبنی بر اجرای استانداردهای ایمنی مواد غذایی در قالب گواهی های خاص صادر شده توسط نهادهای کنترلی مستقل نیاز دارند.
برخی از خریداران ، لیست های کنترل مورد نظر خود و تعدادی الزامات کیفی مختلف را خواهند داشت. جدای از جنبه های ایمنی مواد غذایی و کیفیت محصول، تقاضای فزاینده ای برای اثبات شیوه های تجارت پایدار و اخلاقی وجود دارد.