۲۸ آذر

شرکتهای واردکننده سیر خشک و حداقل استاندارد مورد نیاز برای صادرات سیر خشک

در بازار اروپا شرکتهای واردکننده سیر خشک هر ساله مقدار زیادی از این محصول را از چین و مصر وارد میکنند.
این بازار همیشه به دنبال محصولات سلامت محور و پایدار برای مصرف کنندگان خود است. صادرات سیر خشک با تمام خواص آن یکی از موقعیتهای مناسب برای حضور در این بازار است.