۷ دی

صادرات انواع کیف چرمی به کشورهای اروپایی

ارزش بازار صادرات انواع کیف چرمی در اروپا تقریباً 3.5 میلیارد یورو است. بازار هر سال با نرخ متوسط 3.2 درصد رشد می کند.
بازار انواع کیف‌ چرمی در اروپا از گرایش های عمومی پوشاک مرتبط با پایداری، نوآوری‌های تکنولوژیکی و افزایش تاکید بر مسئولیت‌های شرکتی و اجتماعی پیروی می‌کند.