۱۴ آذر

الزامات میزان آلودگی ها در صادرات گیاهان دارویی و ادویه به اروپا :

آلودگی های غذایی مواد ناخواسته و مضر موجود در مواد غذایی هستند که می توانند باعث بیماری مصرف کننده شوند. این مواد ممکن است در مراحل تولید تا صادرات گیاهان دارویی و ادویه ها در نتیجه مراحل مختلف تولید، بسته بندی، حمل و نقل یا نگهداری و یا از محیط خارجی وجود داشته باشد.