۳ دی

تشریح قوانین میزان آلودگی مواد غذایی صادراتی به اروپا

در این مطلب به تشریح قوانین میزان آلودگی مواد غذایی صادراتی میپردازیم. آلاینده های غذایی مواد ناخواسته و مضر موجود در مواد غذایی هستند که می توانند باعث بیماری مصرف کننده شوند.
این مواد ممکن است در نتیجه مراحل مختلف تولید، بسته بندی، حمل و نقل یا نگهداری در مواد غذایی وجود داشته باشد و یا ممکن است از محیط بیرونی وارد شوند.