۱۳ آذر

ظرفیت صادرات کنسرو لوبیا به اروپا

مقاله حاضر به بررسی روند بازار و ظرفیت صادرات کنسرو لوبیا به اروپا اشاره دارد که ترجمه ای از محتوای اصلی انگلیسی آن است .
این مقاله توسط موسسه cbi که زیر نظر وزارت امور خارجه انگلستان میباشد در نوامبر 2022 آماده شده است .